Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016. Η περιγραφή του αντικειμένου καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1ο της σχετικής Πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 7.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.680,00€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής Πρόσκλησης.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικήςπροέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 312,51 KB18/08/21 06:13:57