Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 1985/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Επιμέρους Διαγωνισμό για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής του καυσίμου έως 10%, 1.633.785,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Η διενέργεια του Επιμέρους Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και στο άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Α/2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», στο Π.Δ.60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 28141.

Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄ της αρ. 3/2016 Διακήρυξης.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ενδεικτικών προσφορών: 14-9-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδεικτικών προσφορών: 29-9-2016 και ώρα 12:00μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.

Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 27213.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και περιλαμβάνει επίσης την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της αρ. 3/2016 Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της προϋπολογισθείσας ημερήσιας τιμής χωρίς Φ.Π.Α. του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά, επί 510 ημέρες (3 σχολικά έτη).

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση tpromithion.n@patt.gov.gr

Διευκρινήσεις σχετικά με τα Δρομολόγια θα δίνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής  στα τηλέφωνα  2132101347, 213 21014348, 213 2101304, 213 2101305.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 793,32 KB18/08/21 02:14:04
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 226,93 KB18/08/21 02:14:04