Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής,
μετά από την υπ΄αριθμ. 1986/2016 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών 1.829.370,00€ χωρίς ΦΠΑ.

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:14-9-2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

KAΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29-9-2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κατόπιν ειδοποίησης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.                              

Η διενέργεια του Επιμέρους Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,55 MB18/08/21 02:14:02