Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά σε ευρώ για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων α) του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α., β) του Γενικού Αρχείου της Π.Ε.Δ.Α., γ) της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Δ.Α., δ) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α., ε) του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Δ.Α., στ) του Τμήματος Τοπογραφίας Επικοισμού και Αναδασμού της Π.Ε.Δ.Α. καθώς και της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΚΑΕ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/11/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200 με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τετάρτη, ημερομηνία 18/11/2015 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 291,42 KB18/08/21 01:01:06