ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών, και μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 4.700,00 €, συμπ.ΦΠΑ. (Ανταλλακτικά 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ & εργασία 700,00 € συμπ. ΦΠΑ ).

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359, fax 213 2114420, μέχρι την 20-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 468,84 KB18/08/21 06:17:35