Καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για εργασίες συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής και καθαρισμού νερού για τις Δνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, Δνση Ανάπτυξης και  Δνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, για το έτος 2016, προϋπολογισμού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης συνολικά η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών  Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Καλαμακίου 46, Άλιμος) και θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή 03/06/2016 στις 10 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 324,82 KB18/08/21 01:48:53