Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή α) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και β) των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.380,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%., καλούνται να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 18/12/2013, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.2 της συνημμένης Προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18-12-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Προκήρυξης.