ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επτά (7) GPS, επτά (7) φωτογραφικών μηχανών, επτά (7) καρτών μνήμης και πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

 

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 21/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρες 07:30 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια επτά (7) GPS, επτά (7) φωτογραφικών μηχανών, επτά (7) καρτών μνήμης και πενήντα (50) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.