Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ΄αριθμ.1122/2018 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προκυρήσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στους ελαιοκομικούς τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 148.463,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο, βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,084 € και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Οι ανωτέρω τοποθεσίες και οι απαιτούμενοι ψεκασμοί (αφορά μέχρι και τρεις (3) ψεκασμούς) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. 

Προσφορά που δεν αφορά  το σύνολο των δέκα επτά ελαιοκομικών τομέων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αδιαίρετα και στο σύνολο των 950.226 προστατευόμενων ελαιοδέντρων και 475.113 ψεκαζόμενων ελαιοδέντρων  όπως περιγράφονται αναλυτικά στον  πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5-2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-05-2018 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-06-2018 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης  διαγωνισμού: 15-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (https://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ http://www.eprocurement.gov.gr.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της εν λόγω διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)  Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες -και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών- μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
    1. κράτος – μέλος της Ένωσης,
    2. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
    3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
    4. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.394,57€, ισχύος τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμμένα από την Κα Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και τον Κο Λάμπρο Ντουλμπέρη στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2132005351 & 2132005352 αντίστοιχα.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 681,93 KB18/08/21 06:02:21
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 197,21 KB18/08/21 06:02:22