Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τη Σύμπραξη 41 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ,Δ, Ε και ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.806.488,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 02/2017 Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σε ευρώ ανά Ομάδα Ειδών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

31/07/2017

ώρα 12:00

27/08/2017

ώρα 12:00

31/08/2017

ώρα 10:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο Ν. 4412/2016.

Προσοχη:Δόθηκαν Διευκρινήσεις την 3/08/2017 και την 9/08/2017 οι οποίες και ακολουθούν.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,05 MB18/08/21 03:35:06
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 155,46 KB18/08/21 03:35:06
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 9/8/2017 PDF 121,87 KB18/08/21 03:35:07