Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος, προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες –είδη, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε κατηγορίας (ομάδας) ειδών-υπηρεσιών. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 07/07/2020 και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 93146.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,73 MB18/08/21 10:41:52