Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τη Σύμπραξη 37 της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)»του ΤΕΒΑ» συνολικού προϋπολογισμού 812.063,82€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43425 όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20-09-2017 και ώρα 12:00.

 

Ακολουθούν τα αρχεία της περίληψης,της Διακήρυξης και σχετικές διευκρινίσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 123,35 KB18/08/21 03:39:18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,58 MB18/08/21 03:38:22
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 90,52 KB18/08/21 03:38:22
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2 PDF 67,37 KB18/08/21 03:38:23