Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιόδου 2017-2020, συνολικού προϋπολογισμού € 241.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και πιο συγκεκριμένα την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής ανά Ομάδα. (ΒΛ. άρθρο 6Ο).

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ:

26-01-2017
ώρα 12:00

01-02-2017
ώρα 10:00

Μετά την 26-01-2017 και ώρα 12:00 το σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) κλειδώνει δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε προσφορά. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση (διενέργεια) διαγωνισμού θα γίνει την 01-02-2017 μετά τις 10:00. Δυνάμει της 81/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΜΗΡ7Λ7-8ΜΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 30821,1 (Ο αριθμός διορθώθηκε την 16-1-2017 από 30821 σε 30821,1 μέσω ΥΠΑΝ για λειτουργικούς λόγους)

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ. 213-20.65.136, fax 213-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’/240/22-12-2016) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 50, η ισχύς των διατάξεων του  Βιβλίου IV  “ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” (άρθρα 345 έως 374) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) άρχεται από 31-03-2017. Κατόπιν αυτού, για τις αναφυόμενες διαφορές μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ισχύει το άρθρο 127 του ν.4412/2016 κατόπιν σχετικής διευκρίνισης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 617,82 KB18/08/21 02:41:53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 131,48 KB18/08/21 02:41:53
Απόφαση παράτασης PDF 428,92 KB18/08/21 02:41:53