Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό, κάτω των ορίων, Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.»,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά Ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών κάθε ομάδας, συνολικού προϋπολογισμού  72.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (58.500,00€  χωρίς ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της προμήθειας των ειδών, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μέχρι  και  τα επιτρεπόμενα όρια του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το  σύνολο των ποσοτήτων  για  κάθε είδος της σύμβασης μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15% εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Ομάδας ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (άρθρο 104 παρ. 1 του Ν.4412/2016). Για οποιαδήποτε μείωση  της  συνολικής  ποσότητας  ανά Ομάδα, απαιτείται  η  συναίνεση του αναδόχου.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες Ομάδες Ειδών/Υπηρεσιών, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα II της παρούσας.

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι απαράδεκτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5-2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προθεσμία δεκαεννέα (19) ημερών από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο   άρθρο 121   παρ. 1 α) του N. 4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω ειδών/παροχή υπηρεσιών θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2019, Ε.Φ.05072 και ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Η Προκήρυξη (Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε:

  1. στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
  2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): http://www.eprocurement.gov.gr
  3. στην τοπική εφημερίδα «Αττικό Βήμα».

Το  πλήρες  κείμενο  της   παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε:

  1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): : http://www.eprocurement.gov.gr.
  2. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 72539.
  3. στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

 

13-04-2019
και ώρα 7:00 π.μ.

 

30-04-2019
και ώρα 23:30μ.μ.

7-05-2019

 
Ακολουθουν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,00 MB18/08/21 07:49:41
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 620,54 KB18/08/21 07:49:41