Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς η αποσφράγιση των φακέλων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν θα γίνει την Τετάρτη 28/11/2018 αλλά την Πέμπτη 29/11/2018 και ώρα 10:00 πμ.

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη την με αρ. 2707/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ :ΩΦ897Λ7-ΙΟΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης όρων και την υπ’αρ. 16/2018 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την«μεταφορά λόγω μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο, των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας (Μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου – συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση) συνολικού προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 80.000€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 19.200€ (CPV: 60000000-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ. αρ. 16/2018 διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 0829.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 22/11/2018 και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στις 29/11/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι για 11 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την 16/2018 Διακήρυξη, τα παραρτήματά της και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 475,10 KB18/08/21 06:51:22