Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (δράσεις 1.γ και 2.στ του Σ.Σ.Δ.Τ.Π.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (CPV: 22114300-5 και 22140000-3, συνολικού Προϋπολογισμού €210.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε ευρώ ανά ομάδα υπηρεσιών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε ομάδας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/05/2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/05/2020, ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/06/2020, ώρα 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,18 MB18/08/21 10:13:14