Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), για δύο έτη (2018-2019 και 2019-2020), από τον τόπο διαμονής τους στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα και αντιστρόφως, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού 434.600,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25 / 07 /2018 ώρα 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 / 08 /2018 ώρα 12:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28 / 08 /2018 ώρα 10:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 581,54 KB18/08/21 06:22:17