Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 608/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΥΒ7Λ7-ΑΩ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο δέντρο.

Ο προϋπολογισμός είναι 113.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι 140.616,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους Δήμους  που προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί :

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ

Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προστατευόμενα

δένδρα

Ψεκαζόμενα δένδρα

Προϋπολογισμός έργου, χωρίς ΦΠΑ, σε ευρώ

Ανώτερη τιμή σε ευρώ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο  (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

670.000

360.000

(αφορά σε 3 ψεκασμούς)

90.720,00

0,084

ΤΜΗΜΑ 2:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ & ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

180.000

90.000

(αφορά σε 3 ψεκασμούς)

22.680,00

ΣΥΝΟΛΟ

850.000

450.000

113.400,00

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/τ. Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ. Α/2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 5η Μαΐου 2017.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 2η Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

  α.  κράτος – μέλος της Ένωσης,

  β.  κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),

  γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

  δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. της/των Τμήματος/ων για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047015 & 2132047009, fax: 2132047075, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ελένη Βαρδή και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και συγκεκριμένα από την κα Ευαγγελία Δημουλέα στο τηλ.: 213-1600816.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 390,80 KB18/08/21 03:10:37
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 188,41 KB18/08/21 03:10:37