Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας (κατασκευή μεταλλίων) ενόψει της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης: «ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2019», που θα διεξαχθεί  στις 10 ,11 και 12 Μαϊου 2019, στην  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την αριθ. 659/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ορθή επανάληψη αυτής (ΑΔΑ:9ΩΞ67Λ7-ΗΓΑ, ΑΔΑΜ:19REQ004615129) την υπ’ αριθ. 75038/14-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΡ9Ι7Λ7-ΞΝΛ,ΑΔΑΜ:19REQ004616321) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και την αριθ.46/2019 Αποφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού(ΑΔΑ:ΨΗΧΓ7Λ7-Σ7Α).

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240Α  Πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Παραλία  Καλλιθέας – Μοσχάτου,  Καλλιθέα), έως  την Τρίτη 30-04-2019 και ώρα 14:00 με συμπληρωμένη τη φόρμα  Οικονομικής  Προσφοράς  που σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 145,42 KB18/08/21 07:53:40