Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλέφωνο 213-2065019, fax 210- 6984311,έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά εξοπλισμούλόγω μεταστέγασης των Δ/νσεων: Α) Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής Κ.Τ., Β) Αλιείας – Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κ. & Ν. Τομέα Αθηνών, Γ) Πολιτικής Γης Κ.Τ., Δ) Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κ.Τ., προϋπολογισμού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή .

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στη Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 307, την Πέμπτη 03/07/2014 και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού.