Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ 

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 06/09/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εκτύπωση πέντε (5) σειρών μπλοκ διπλότυπων εκθέσεων υγειονομικού ελέγχου με αρίθμηση για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και για την εκτύπωση είκοσι (20) βιβλίων «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.