Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια μεταλλίων και αναμνηστικών βραβείων για τους ναυταθλητές του ιεθνούς Ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοικτής θαλάσσης “Cyclades Regata 2014”, για την Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 3.690€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών,Τμήμα Προμηθειών, Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674, 4ος όροφος, τηλέφωνο 2132101208, fax: 2132131217, e-mail: doiknt@patt.gov.gr) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 10-06-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,30 μ.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Συμβουλίων.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.