Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 2609/2015 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος του Γενικού Αρχείου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, οι οποίοι συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Η κατάθεση των φακέλων με τις γραπτές προσφορές θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 222,26 KB18/08/21 01:11:50