Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει των υπ’ αριθ. 1438/2015 και 2293/2015 Αποφάσεών της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Ι & ΙΙ – ως αναπόσπαστο μέρος της – τα οποία συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και αποτελούνται από:

Παράρτημα Ι: Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δ/νσης Λαϊκών Αγορών και Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει και

Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η κατάθεση των φακέλων με τις γραπτές προσφορές θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 211,56 KB18/08/21 01:02:35