Η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ’ αρ. 69/2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΝΘ7Λ7-2ΧΩ ΑΔΑΜ: 21REQ007990922), την υπ’ αρ. πρωτ. 42155/19-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΝΗΜ7Λ7-Η7Υ ΑΔΑΜ:  21REQ008093172),  και σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του κεντρικού διαδικτυακού τόπου της ΠΑ.

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α., Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, γραφείο 305 έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 15-02-2021 και ώρα 14.00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 104,58 KB19/08/21 08:33:50
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 6,05 MB19/08/21 08:33:51