Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, Φύλλο Μερισμού, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, απογραφών κτλ) ετών 2020, 2021 και 2022, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 07.08.2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 301.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 325,23 KB19/08/21 12:55:43