Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον 170 ώρες απασχόλησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. Πειραιώς, της Π. Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός είναι δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00€) και αφορά το σύνολο του προσωπικού της Π. Ε. Πειραιώς, της Π. Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π. Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους και για τουλάχιστον 170 ώρες, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. Πειραιώς, της Π. Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π. Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 319,27 KB19/08/21 09:00:13