Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής που στεγάζονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Συγγρού 80-88», (CPV:90911200-8), συνολικού προϋπολογισμού 49,600.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09/07/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 804,58 KB18/08/21 06:14:00
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (06/06/18) PDF 251,34 KB18/08/21 06:14:00