Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά: για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 2343/2019 (ΑΔΑ: ΨΜΦΜ7Λ7-ΦΧ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 572765/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΧΔ7Λ7-97Ι & ΑΔΑΜ: 19REQ005621815) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να διαμορφώσουν την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί, καλούνται να επισκεφθούν τους χώρους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 240Α Παραλία ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟ – Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 17602, Καλλιθέα, τηλ. 213-2129125, 145), πρωτότυπες, εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ. μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία να φέρει το γνήσιον της υπογραφής και η οποία να βεβαιώνει ότι: «η οικονομική προσφορά συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία των χώρων, πραγματοποιηθείσα την ημερομηνία (να συμπληρωθεί) και ώρα (να συμπληρωθεί), όπως αυτοί επεδείχθησαν επιτόπου από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, (τηλ. 213-2101540, 569) και συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής προσφοράς και όλων των έγγραφων –δικαιολογητικών- υπεύθυνων δηλώσεων, που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 238,90 KB18/08/21 08:36:51