Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  29-05-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (πλύσιμο μέσα-έξω), μία φορά κάθε μήνα και για ένα έτος, των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, Τ.Κ.15342) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 29-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 130,57 KB18/08/21 03:15:02