Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ.176 02 Καλλιθέα, ισόγειο, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης σε ιδίους χώρους, συσκευασίας- μεριδοποίησης και διανομής με ιδία μέσα των προϊόντων για τους ωφελούμενους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ.

Συνολικός Προϋπολογισμός 60.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. (CPV 63121100-4: Υπηρεσίες Αποθήκευσης).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Ημέρα Πέμπτη 12/7/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ.176 02 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,26 MB18/08/21 06:15:04
ΤΕΥΔ DOC 260,00 KB18/08/21 06:15:05