ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα παράδοσης του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ΠΔ 173/1990 και στο άρθρο 42 της  υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο της περιοχής, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Καλούμε τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης», προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Ν.Τ.Α., Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Καλλιθέα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 409,47 KB18/08/21 06:42:32
ΤΕΥΔ DOC 120,50 KB18/08/21 06:42:32