Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την Πιλοτική Εφαρμογή πλοήγησης ατόμων με αμαξίδιο στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, ποσού ύψους 23.312,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 18.800,00€ άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 2764/2018 (ΑΔΑ: 6Β537Λ7-Ω6Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. 205793 (ΑΔΑ: 7ΧΘΨ7Λ7-ΞΥ3 & ΑΔΑΜ: 18REQ003888338) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού χάρτη σε περιβάλλον web GIS για την προσβασιμότητα και την πλοήγηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες στους Δήμους Μοσχάτου – Ταύρου και Αλίμου, υιοθετώντας τεχνολογίες του διαδικτύου και εφαρμογές γεωπληροφορικής.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) – 176 02 – Καλλιθέα), πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο), έως την Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (δείτε συνολικό κείμενο Πρόσκλησης).

Ακολουθεί η σχετική Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 289,74 KB18/08/21 06:55:26