Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εβδομήντα οχτώ (78) κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α καθώς και στο κτίριο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τριμηνιαία οικονομική προσφορά σε ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (εντός των ορίων του προϋπολογισμού του ΚΑΕ 0869, ήτοι 6.240,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (με επιπλέον 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών- ΚΑΕ 1329).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών
(17ο Χλμ Λ.Μαραθώνος, ισόγειο, Τ.Κ.15351 Παλλήνη)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2016, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ:14:30μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 604,31 KB18/08/21 02:26:09