Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

3ο Επιμέρους διαγωνισμό, στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια 150 μελανοταινιών για εκτυπωτές τύπου CompuprintSP40 Plus, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 4.650,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-07-2018, 15:00

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 365,42 KB18/08/21 06:15:33