Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών για το Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019, όπως περιγράφονται  οι τεχνικές προδιαγραφές  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των προς  προμήθεια εκτυπωτών  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά, που δε θα πληροί τις προδιαγραφές των ανωτέρω εκτυπωτών, όπως αυτές περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια εκτυπωτών  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την  16 Ιουνίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00μ.μ. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή  εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 17 Ιουνίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 292,64 KB18/08/21 10:27:16