Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 17-12-2018, και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια τριάντα (30) δολωματικών σταθμών χωρίς δόλωμα box που να ασφαλίζουν (20 μικρού μεγέθους και 10 μεγάλου μεγέθους) και δύο κιλών Μυοκτόνων τύπου Block (με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους) ποσού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Θα χρησιμοποιηθούν στα νέα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών στο Μαρούσι.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  17-12-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 199,69 KB18/08/21 07:09:17