Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη :

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για διετές συμβόλαιο συντήρησης και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος της αίθουσας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Δ.Α. σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για διετές συμβόλαιο συντήρησης και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του πληροφοριακού συστήματος για την αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Δ.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός  για την προμήθεια των εν λόγω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2017, ΕΦ 06072, κατά 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0869, κατά 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1329 και κατά 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1723

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνειστις 10/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 840,67 KB18/08/21 03:57:04
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (3/11/17) PDF 212,38 KB18/08/21 03:57:05