Καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων , να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για τηνπρομήθεια δεκατεσσάρων (14) υπηρεσιακών σφραγίδων  της Δνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας  ΠΕ Νοτίου Τομέα, προϋπολογισμού 250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών) και θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 στις 10 π.μ.

Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 7ΞΞ67Λ7-ΗΤΓ και 16PROC004465797 2016-05-26 που αφορά σε προμήθεια υπηρεσιακών  σφραγίδων για την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δ  Αθήνας:

Διευκρινίζουμε σχετικά με την Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά σε προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων της Δνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας ΠΕ Νοτίου Τομέα το πλήθος των σφραγίδων αντί για δεκατέσσερις (14) είναι επτά (7) , ήτοι έξι (6) σφραγίδες σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα και η στρογγυλή σφραγίδα εις διπλούν (6+1).

Επίσης διευκρινίζουμε ότι το είδος των σφραγίδων να είναι αυτόματες.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 2,49 MB18/08/21 01:48:50
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ PDF 384,32 KB18/08/21 01:48:50