Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα 10.30 π.μ., για την προμήθεια 1.000 δελτίων δειγματοληψίας για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Β.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 17 -3-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ:171094/2.3.2021 (ΑΔΑ:Ω2Ω17Λ7-9ΒΓ) Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 249,25 KB19/08/21 08:45:16