Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 28/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00π.μ. έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ Α: 1.000 τεμάχια μπλούζες – ΟΜΑΔΑ Β: 1.000 τεμάχια τσιπάκια και αντίστοιχος εξοπλισμός χρονομέτρησης) για την ενίσχυση διοργάνωσης του 3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου με τίτλο ‘Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού” την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες  οικονομικέςπροσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια σε ΟΜΑΔΑ Α: 1.000 τεμάχια μπλούζες – ΟΜΑΔΑ Β: 1.000 τεμάχια τσιπάκια και αντίστοιχος εξοπλισμός χρονομέτρησης για την ενίσχυση διοργάνωσης «3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου με τον τίτλο «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία,  Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια σε:

– ΟΜΑΔΑ Α: 1.000 τεμάχια μπλούζες έως του ποσού των 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

– ΟΜΑΔΑ Β: 1.000 τεμάχια τσιπάκια και αντίστοιχος εξοπλισμός χρονομέτρησης  έως του ποσού των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

για την ενίσχυση διοργάνωσης 3ου Ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου με τον τίτλο «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2017, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 0844 κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 31/07/2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 302,83 KB18/08/21 03:33:49