Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι Τεχνικές τους Προδιαγραφές, τα είδη και οι ποσότητες τους στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής Πρόσκλησης μέχρι την 29-3-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00πμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 560,97€. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 2,05 MB18/08/21 01:30:06