Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού, 2.419.354,84€ πλέον ΦΠΑ (3.000.000.00€ συμπ. ΦΠΑ) – CPV: 30192700-8, 30125100-2, 30197643-5», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Διακήρυξη 2/2021. 

Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα διαρκέσει για τρία (3) έτη (2021-2023).

Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 33 του N. 4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής την 02/03/2021 και ώρα 23:59.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 919,92 KB19/08/21 08:31:30