Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 2689/2020(ΑΔΑ: 6ΝΨΞ7Λ7-ΑΞΩ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί τον 3ο επιμέρους Διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και του 1ου και 2ου ΚΕ.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών.

Ο προϋπολογισμός είναι 75.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (60.967,74€ πλέον ΦΠΑ).

Περιλαμβάνονται τρεις (3) ΟΜΑΔΕΣ:

  • ΟΜΑΔΑ Α΄, που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.)
  • ΟΜΑΔΑ Β΄: που αφορά στην προμήθεια Γραφικής ύλης και
  • ΟΜΑΔΑ Γ΄: που αφοράστην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/τ. Α/2013), την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄/1924/02-06-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 18η-12-2020 και ώρα 07:00 π.μ..

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 28η-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης, και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 104055.

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης:Τηλέφωνο: 213 200 5166 Παναγιώτης Λινάρδος, FAX: 213 2005151, Email: promanat@patt.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 505,25 KB19/08/21 08:08:14