Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών και ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας (μετατροπή- συμπλήρωση μιας γραμμής ελέγχου εκ των υφισταμένων γραμμών ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για είκοσι μέρες και όχι πέραν του συνολικού προϋπολογισμού των 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 06072, κατά 74.000,00€ τον ΚΑΕ 1729.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016 και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 20/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία 19/03/2019 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 20/03/2019), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.

Ακολουθεί τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,82 MB18/08/21 07:36:40
ΤΕΥΔ DOC 142,50 KB18/08/21 07:36:40