Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις εταιρειών και τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) των κατωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων:

  1. ΟΜΑΔΑ Α: «Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018, συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  2. ΟΜΑΔΑ Β: «Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 2018)», συνολικού προϋπολογισμού 4.354,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  3. ΟΜΑΔΑ Γ: «Διεθνές Σεμινάριο Σ.Ε.Π.Κ. 2018», συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εκδήλωση συνολικά (ομάδα)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 434,48 KB18/08/21 06:00:06