Καλούμε όλους τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο της  παρούσης  και  επιθυμούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Υπηρεσίας  μας (Δ/νση Οικονομικών Περ. Εν. Ανατ. Αττικής-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη, Τ.Κ.15351) έως την Παρασκευή, 29-03-2019, οικονομική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, για την ομάδα/ομάδες ειδών/υπηρεσιών, για την/τις  οποία/-ες  ενδιαφέρονται.

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών/υπηρεσιών,  με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών κάθε ομάδας  και  να   καλύπτονται  οι  τεχνικές προδιαγραφές  και οι όροι  της  παρούσας  Πρόσκλησης.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ  της  παρούσας,  για μία ή για περισσότερες Ομάδες ειδών/υπηρεσιών, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα I.

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι  είναι  απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 1/04/2019, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  10:00 π.μ., από  την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα  Προμηθειών  της  Π.Ε.Α.Α., 1ος όροφος, 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 787,56 KB18/08/21 07:40:51