Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, έτους 2018, για την κάλυψη των αναγκών  των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

02-05-2018

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,40 MB18/08/21 04:34:10