Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
4ος ΟΡΟΦΟΣ

27-03-2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,16 MB18/08/21 07:37:33
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ DOC 148,00 KB18/08/21 07:37:33
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (18/03/2019) PDF 229,48 KB18/08/21 07:37:34