Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη, οι ποσότητές τους και οι τεχνικές τους προδιαγραφές στο άρθρο 1ο της Πρόσκλησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες στον Πίνακα Α΄ ποσότητες της Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του Πίνακα Α΄ της Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 12-5-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 298,22 KB18/08/21 10:04:38